Regulamin


Regulamin z dnia 25.12.2014 ( do pobrania w pdf) 

 

I. Zagadnienia wstępne

1.Regulamin określa wyłącznie zasady dokonywania zakupów w sklepie www.bizuterialaberin.pl, prowadzonym przez Sprzedawcę :

Mateusza Ziółkowskiego, prowadzącego działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej,

ul. Karłowicza 31

51-610Wrocław

Wpisanemu do CEDG przez Prezydenta Wrocławia pod numerem ewidencyjnym 220001,

NIP: 898-147-83-07

Regon 021726166

konto bankowe ING BANK ŚLĄSKI: 17 1050 1575 1000 0090 9182 9227

2.Definicje:

Klient (Użytkownik, Kupujący) - osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia ( w tym Konsument)

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj, ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego

3.Zdjęcia produktów są własnością Laberin. Zabrania się ich kopiowania, powielania, drukowania, zamieszczania na stronach internetowych. Prezentowane zdjęcia mogą nie oddawać rzeczywistej wielkości produktów i dlatego Sprzedawca zawarł m.in. dane dot. wielkości produktów w ich opisach .

4.Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia ( oraz klauzuli dot. zgody na przetwarzanie  danych osobowych).

5.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną biżuterii za pośrednictwem internetu.

6.Towary prezentowane w sklepie są nowe, wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7.Do korzystania ze sklepu internetowego niezbędny jest podstawowy system operacyjny, ale również przeglądarki Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer. 

II. Zamówienia

1.Ceny podane na stronach internetowych www.bizuterialaberin.pl są cenami brutto, podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny podane nie obejmują kosztów wysyłki. 

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową .Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.Zamówienie jest skuteczne jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda prawidłowo zgodnie z rzeczywistością dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany, numer telefonu i adres e-mail.

3A. Składając zamówienie, Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić . Przy finalizowaniu zamówienia, w celu kupna towaru, należy dodać do „Koszyka” wybrane produkty, określić rodzaj przesyłki i formę płatności, a potem wybrać opcję „POTWIERDŹ ZAKUP”.

4. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, zamówienie nie może być zrealizowane.

5. Sklep www.bizuterialaberin.pl wystawia paragon fiskalny do każdego zamówienia. Faktura VAT,  wystawiona zostanie na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami . Klient wyraża zgodę na jej wystawienie, przesłanie na wskazany adres.     

6.W trakcie składania zamówienia Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie sklepu internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W przypadku udzielenia zgody Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7.Kupujący może korzystać ze sklepu, po dokonaniu rejestracji, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza na wskazanej wyżej stronie i po akceptacji regulaminu oraz klauzuli dot. zgody na przetwarzanie  danych osobowych. Mogą również dokonać zamówienia, bez konieczności rejestracji, podając dane na odpowiednim formularzu ,

 po akceptacji regulaminu oraz klauzuli dot. zgody na przetwarzanie  danych osobowych. Kupujący może korzystać także z opcji zapamiętania jego danych przez system 

w celu ułatwienia składania kolejnego zamówienia. Wówczas musi on podać login (czyli adres  e-mail) i hasło ( ciąg znaków ustalonych przez Klienta), niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Sprzedawca nie zna hasła Klienta, a Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i ochrony przed osobami trzecimi.

8.Po złożeniu skutecznego zamówienia przez Kupującego, otrzyma on odpowiedź w formie e-maila ze sklepu, potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

9.Czas rozpoczęcia realizowania zamówienia następuje w momencie wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia, w przypadku płatności przelewem lub w momencie dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

10.Za dzień wykonania umowy przyjmuje się dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

III.Wysyłka

1.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. 

2.Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich lub Poczty Polskiej.

3.Przesyłka dostarczona jest w terminie do 10 dni, licząc od dnia otrzymania zapłaty za towar (w przypadku wyboru płatności przelewem) lub w terminie do 10 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

4.Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku, za wyjątkiem punktu III.5. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Cennik dostępny jest na stronie sklepu.

5.Przesyłka doręczana jest na koszt Sprzedawcy wyłącznie wtedy, gdy spełnione są łącznie warunki: dostawa nastąpić ma na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wartość zamówienia przekracza kwotę 300 zł.

6.W przypadku, gdy konsument nie odbierze przesyłki sprzedawca ma prawo obciążyć go kosztami przechowywania. Może także wyznaczyć czas na jej odebranie. 

IV. Płatność

1.Sprzedawca wystawia paragon na każdy towar zakupiony w sklepie lub na życzenie i za zgodą Kupującego, wystawia imienny dowód zakupu (fakturę).  

2.Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotpay lub przelewem na konto bankowe sklepu.

V. Odbiór towaru

1.Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Klient przed odbiorem zamówionego towaru może sprawdzić stan doręczonej przesyłki i w razie stwierdzenia: naruszenia przesyłki, uszkodzenia towaru, sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

VI. Odstąpienie od umowy 

1.Na podstawie obowiązujących przepisów, Klient będący Konsumentem (gdy sprzedaż następuje na rzecz osoby fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym      

z działalnością zawodową lub gospodarczą) ma prawo odstąpić na piśmie od umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania towaru (wydania rzeczy).Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. ( formularz)

2.W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą. Zwracany towar powinien być odesłany w pełni kompletny, w stanie nieuszkodzonym, nie powinien nosić śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  

3.Możliwości zwrotu oraz odstąpienia od umowy nie podlegają , m.in. świadczenia o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń , które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

4.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres podany na stronie sklepu, w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy przez Klienta. Zaleca się aby do przesyłki zwrotnej dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

5.W przypadku gdy Klient nie dopełnił wymogów skutecznego odstąpienia od umowy, sklep zastrzega sobie prawo  odrzucenia zwrotu towaru i odmowy zwrotu ceny.

6.W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia towaru. Jeśli towar spełnia wymagania określone w punkcie VI.2 regulaminu, zostanie wystawiona faktura korygująca .Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym, a Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta. W innych przypadkach Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz produktu – dokona zwrotu płatności oraz zwrotu kosztu dostarczenia towaru ( w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę).

7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

VII. Reklamacja

1.Gdy klient stwierdzi niezgodność towaru z ofertą, ma prawo w drodze reklamacji domagać się bezpłatnej naprawy zamówionego towaru, wymiany na nowy, może także odstąpić od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy (w przypadku, gdy nie istnieje możliwość naprawy lub wymiany towaru).  

2.Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy. 

3.Reklamacje mogą być składane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklepu: sklep@bizuterialaberin.pl

4.W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań (np. bezpłatna naprawa, wymiana uszkodzonego towaru na nowy, obniżenie ceny) należy odesłać na koszt Sprzedawcy.

5.Klient traci uprawnienia określone w ustawie o prawach konsumenta oraz z Kodeksu cywilnego, jeśli przed upływem 1 miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z zawartą umową ( wykrycia wady), nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego. 

6.W ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Klienta, Sprzedawca udzieli Klientowi odpowiedzi na zgłoszoną reklamację. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z winy Klienta lub zdarzeń losowych w trakcie użytkowania (np. uszkodzenia mechaniczne, zarysowania itd.) sklep skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o kosztach ewentualnej naprawy.

VIII. Ochrona danych osobowych

1.Dane osobowe Użytkowników sklepu oraz osób, które zarejestrowały konto w sklepie, są chronione, nie są udostępniane osobom trzecim, a ich pozyskiwanie i gromadzenie ma na celu umożliwienie realizowania zamówień. W związku z tym mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się dostawą zakupionych towarów.

2.Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sklep, który wykorzystuje je  w celu realizacji umów sprzedaży.

3. Administratorem danych osobowych jest Laberin Mateusz Ziółkowski ul. Karłowicza 31, 51- 610 Wrocław

4.Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania, aktualizowania, ich wstrzymania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne,  nieaktualne, nieprawdziwe albo zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

IX. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa, ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2014r. , poz,. 121). 

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany postanowień regulaminu będą obowiązywały od dnia ich publikacji na stronie internetowej: bizuterialaberin.pl Zmiana regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego regulaminu, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia nowego regulaminu.

3.Spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. Konsument ma również możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub do Federacji Konsumentów.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

 

Odstąpienie od umowy (do pobrania w pdf)

 

Adresat ( w tym miejscu Konsument powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, jego imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym, adres e-mail),

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:.......

Numer konta, na które powinien być dokonany zwrot

Data odbioru produktu

Imię i nazwisko Konsumenta

Adres Konsumenta 

Podpis Konsumenta

Data.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (do pobrania w pdf)

 

POUCZENIE

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni , bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,muszą Państwo poinformować :

Mateusza Ziółkowskiego, prowadzącego sklep www.bizuterialaberin.pl,

ul.Karłowicza 31 51-610  Wrocław

sklep@bizuterialaberin.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( pismo wysłane pocztą).

Mogą Państwo skorzystać z naszego formularza , jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy , aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), nie później niż 14 dni od dnia , w którym zostaliśmy poinformowani przez  Państwa o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności , jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji , chyba, że Państwo zgodziliście się na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo opłat w związku ze zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub dostarczenia dowodu jej odesłania( w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

Proszę odesłać produkt na adres Mateusz Ziółkowski, ul.Karłowicza 31 51-610  Wrocław, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia , w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą Państwo produkt przed upływem 14 dni.

 Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

 

Regulamin z dnia 26.05.2014 (do pobrania w pdf) 

I.Zagadnienia wstępne

1.Regulamin określa wyłącznie zasady dokonywania zakupów w sklepie www.bizuterialaberin.pl,  prowadzonym przez Sprzedawcę :

Laberin Mateusz Ziółkowski, prowadzącego działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej,

ul.Karłowicza 31

51-610Wrocław

Podlegającego wpisowi do CEDG pod numerem NIP: 898-147-83-07

Regon 021726166

konto bankowe ING Bank Sląski 17 1050 1575 1000 0090 9182 9227

2.Definicje:

Klient (Użytkownik, Kupujący) - osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia ( w tym Konsument)

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj, ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego

3.Zdjęcia produktów są własnością Laberin. Zabrania się ich kopiowania, powielania, drukowania, zamieszczania na stronach internetowych. 

4.Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia(oraz klauzuli dot. zgody na przetwarzanie  danych osobowych).

5.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu.

6.Towary prezentowane w sklepie są nowe, wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7.Do korzystania ze sklepu internetowego niezbędny jest podstawowy system operacyjny, ale również przeglądarki Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer. 

II.Zamówienia

1.Ceny podane na stronach internetowych www.bizuterialaberin.pl są cenami brutto, podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.Ceny podane nie obejmują kosztów wysyłki. 

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową .Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.Zamówienie jest skuteczne jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda prawidłowo zgodnie z rzeczywistością dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany, numer telefonu i adres e-mail.

4. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, zamówienie nie może być zrealizowane.

5. Sklep www.bizuterialaberin.pl wystawia paragon fiskalny do każdego zamówienia. Faktura VAT,  wystawiona zostanie na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami . Klient wyraża zgodę na jej wystawienie, przesłanie na wskazany adres.     

6.W trakcie składania zamówienia Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie sklepu internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W przypadku udzielenia zgody Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7.Kupujący może korzystać ze sklepu, po dokonaniu rejestracji, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza na wskazanej wyżej stronie i po akceptacji regulaminu oraz klauzuli dot. zgody na przetwarzanie  danych osobowych. Mogą również dokonać zamówienia, bez konieczności rejestracji, podając dane na odpowiednim formularzu , po akceptacji regulaminu oraz klauzuli dot. zgody na przetwarzanie  danych osobowych. Kupujący może korzystać także z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia składania kolejnego zamówienia. Wówczas musi on podać login (czyli adres  e-mail) i hasło ( ciąg znaków ustalonych przez Klienta), niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Sprzedawca nie zna hasła Klienta, a Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i ochrony przed osobami trzecimi.

8.Po złożeniu skutecznego zamówienia przez Kupującego, otrzyma on odpowiedź ze sklepu, potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

9.Czas rozpoczęcia realizowania zamówienia następuje w momencie wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia, w przypadku płatności przelewem lub w momencie dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

III.Wysyłka

1.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. 

2.Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich lub Poczty Polskiej.

3.Przesyłka dostarczona jest w terminie do 10 dni, licząc od dnia otrzymania zapłaty za towar (w przypadku wyboru płatności przelewem) lub w terminie do 10 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

4.Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku, za wyjątkiem punktu III.5. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Cennik dostępny jest na stronie sklepu.

5.Przesyłka doręczana jest na koszt Sprzedawcy wyłącznie wtedy, gdy spełnione są łącznie warunki: dostawa nastąpić ma na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wartość zamówienia przekracza kwotę 300 zł.

6.W przypadku, gdy konsument nie odbierze przesyłki sprzedawca ma prawo obciążyć go kosztami przechowywania. Może także wyznaczyć czas na jej odebranie. 

IV. Płatność

1.Sprzedawca wystawia paragon na każdy towar zakupiony w sklepie lub na życzenie i za zgodą Kupującego, wystawia imienny dowód zakupu (fakturę).  

2.Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotpay lub przelewem na konto bankowe sklepu.

V. Odbiór towaru

1.Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Klient przed odbiorem zamówionego towaru może sprawdzić stan doręczonej przesyłki i w razie stwierdzenia: naruszenia przesyłki, uszkodzenia towaru, sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

VI.Odstąpienie od umowy 

1.Na podstawie obowiązujących przepisów, Klient będący Konsumentem (gdy sprzedaż następuje na rzecz osoby fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) ma prawo odstąpić na piśmie od umowy, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni licząc od dnia otrzymania towaru (wydania rzeczy).Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą. Zwracany towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy gdy będzie odesłany w pełni kompletny, towar będzie nieuszkodzony, nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.  

3.Możliwości zwrotu nie podlegają , m.in. świadczenia o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń , które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

4.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres podany na stronie sklepu .Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

5.W przypadku gdy Klient dokona zwrotu towaru, który nie znajduje się w stanie niezmienionym, lub nie opłacił przesyłki albo w inny sposób nie dopełnił wymogów skutecznego odstąpienia od umowy, sklep zastrzega sobie prawo  odrzucenia zwrotu towaru i odmowy zwrotu ceny.

6.W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia towaru. Jeśli towar spełnia wymagania określone w punkcie VI.2 regulaminu, zostanie wystawiona faktura korygująca .Oryginał i kopia faktury zostana wysłane do Klienta listem priorytetowym, a Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

VII.Reklamacja

1.Gdy klient stwierdzi niezgodność towaru z ofertą, ma prawo w drodze reklamacji domagać się bezpłatnej naprawy zamówionego towaru, wymiany na nowy, może także odstąpić od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy (w przypadku, gdy nie istnieje możliwość naprawy lub wymiany towaru).  

2.Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy. 

3.Reklamacje mogą być składane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklepu: sklep@bizuterialaberin.pl

4.W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań (np. bezpłatna naprawa, wymiana uszkodzonego towaru na nowy) należy odesłać na koszt Sprzedawcy.

5.Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeśli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z zawartą umową, nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego. 

6.W ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Klienta, Sprzedawca udzieli Klientowi odpowiedzi na zgłoszoną reklamację. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z winy Klienta lub zdarzeń losowych w trakcie użytkowania (np. uszkodzenia mechaniczne, zarysowania itd.) sklep skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o kosztach ewentualnej naprawy.

VIII.Ochrona danych osobowych

1.Dane osobowe Użytkowników sklepu oraz osób, które zarejestrowały konto w sklepie, są chronione, nie są udostępniane osobom trzecim, a ich pozyskiwanie i gromadzenie ma na celu umożliwienie realizowania zamówień. W związku z tym mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się dostawą zakupionych towarów.

2.Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sklep, który wykorzystuje je  w celu realizacji umów sprzedaży.

3. Administratorem danych osobowych jest Laberin Mateusz Ziółkowski.

4.Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania, aktualizowania, ich wstrzymania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne,  nieaktualne, nieprawdziwe albo zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

IX.Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa, ustawy z dnia 02.03.2000r.o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, Nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany postanowień regulaminu będą obowiązywały od dnia ich publikacji na stronie internetowej: bizuterialaberin.pl Zmiana regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego regulaminu, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia nowego regulaminu.

3.Spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2014

Używamy plików cookies (ciasteczek)Używamy plików cookies m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że zgadzasz się na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu końcowym.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach


Nie pokazuj więcej